Standardi znanja pri slovenščini

 • ima razvito zavest o jeziku, narodu in državi (poimenuje svoj materni jezik, našteje jezike v Republiki Sloveniji , predstavi posebni položaj slovenščine, italijanščine in madžarščine, predstavi okoliščine za rabo knjižnega in neknjižnega jezika);
 • ima razvito zmožnost tvorjenja besedilnih vrst – piše ustrezne, razumljive in smiselne besedilne vrste;
 • ima razvito zmožnost selektivnega branja seznamov: pove, katere podatke vsebuje, poimenuje tvorca in naslovnika, predstavi namen seznama, poišče podatek, uporabi podatke s seznama;
 • ima razvito zmožnost izpolnjevanja obrazcev;
 • pokaže poimenovalno zmožnost: razlaga besede, k besedam dodaja protipomenke, sopomenke, podpomenke, nadpomenke, dopolni preproste definicije pojmov;
 • pokaže skladenjsko zmožnost: tvori skladenjsko pravilna besedila, razloži pomen dane povedi, tvori povedi iz niza besed v slovarski obliki, dopolni povedi s pomensko in oblikovno pravilnimi besedami, sprašuje po danih delih povedi, v dveh zvezah prepozna časovno, vzročno-posledično razmerje ter združi zveze povedi s pravilnim veznikom, v zvezah povedi odpravi ponovitve, prepozna skladenjske napake in jih odpravi;
 • pokaže pravopisno zmožnost: pravilno piše kritične glasove, piše predlog ločeno od naslednje besede, izbere pravilno različico predlogov k/h, s/z, pravilno deli besede, pravilno piše nikalnico ne, pravilno piše števnike, uporablja veliko začetnico pri začetku povedi, imenih bitij, zemljepisnih imenih.
 • pokaže slogovno zmožnost: vrednoti vljudnost danih izrekov in jih po potrebi zamenja z vljudnejšimi, prepozna slogovne napake, uporabi okoliščinam ustrezen izrek oziroma ustrezno besedo;
 • besedam določi pomenske in oblikovne lastnosti;
 • besede razvrsti v besedne vrste;
 • prepozna pripovedne, vprašalne in vzklične povedi;
 • prepozna trdilne in nikalne povedi;
 • razume in uporablja temeljne jezikoslovne izraze.