Standardi znanja pri naravoslovju in tehniki

SNOVI

 • zna opredeliti lastnosti snovi in jih razvrstiti glede na njihove lastnosti (gnetljivosti, stisljivosti, trdoti idr.),
 • zna povezati lastnosti snovi z njihovo uporabo in načini obdelave,
 • pozna lastnosti magnetov (privlačnost, odbojnost),
 • ve, da nekatere snovi (kovine) prevajajo električni tok, nekatere pa ne,
 • zna razložiti na primerih pomen praktične uporabnosti električnega toka in magnetov,
 • ve, da se pri segrevanju in ohlajanju lastnosti snovi spreminjajo,
 • pozna pomen simbolov za označevanje nevarnih snovi in zna ustrezno ravnati z njimi,
 • zna razložiti posledice neustreznega ravnanja z nevarnimi snovmi,
 • pozna pomen ločenega zbiranja odpadkov in nevarnost divjih odlagališč,
 • zna zgraditi model preproste stavbe iz sestavljank in različnih gradiv in ob tem varno uporabljati orodja,
 • zna skicirati preproste predmete in brati preproste načrte,
 • ve, da se snovi, glede na njihove lastnosti, shranjujejo in prevažajo v različnih posodah,
 • pozna agregatna stanja vode ter njihove lastnosti,
 • pozna, poimenuje in opiše procese pri kroženju vode v naravi,
 • pozna pomen vode za živa bitja in razloži posledice omejenosti vodnih zalog,
 • pozna nastanek in sestavo prsti,
 • ve, katere lastnosti prsti so pomembne za rast in razvoj rastlin,
 • opiše sestavo in razloži pomen zraka,
 • našteje nekaj ukrepov za čistejši zrak,
 • zna raziskati nekatere onesnaževalce v zraku (trdni delci),
 • zna utemeljiti posledice onesnaženosti zraka na zdravje,
 • zna raziskati (npr. z anketo) odnos ljudi do onesnaževanja vode, prsti in zraka ter vrednotiti pridobljene rezultate.

 SILE IN GIBANJA

 • pozna vzroke za gibanje teles,
 • zna izdelati in preizkušati model vozička ter predlagati izboljšave,
 • pozna in poimenuje sestavne dele kolesa in obvezno opremo,
 • ravna se v prometu kot kolesar in pešec, skladno s predpisi in upošteva razmere na cestišču,
 • zna razložiti, kaj je pomembno za prometno varnost in zakaj,
 • zna izdelati model gugalnice in ga preizkušati,
 • zna izdelati model jermenskega gonila in pojasniti njegovo delovanje,
 • zna našteti možnosti uporabe jermenskega gonila in predlagati izboljšave naprave,
 • opiše spremembe, ki so povezane z gibanjem Zemlje okoli svoje osi (dan, noč, mrak, senca),
 • zna utemeljiti spremembe, ki so povezane z gibanjem Zemlje,
 • ve, da telesa vidimo, če svetloba prihaja od njih v naše oči,
 • pozna vzroke za spreminjanje velikosti in lege sence.

POJAVI

 • ve, da je cevje centralnega ogrevanja sklenjeno, da voda v njem kroži in prenaša toploto oziroma energijo,
 • pozna in razume delovanje centralnega ogrevanja,
 • zna skicirati, oblikovati, graditi modele cevja in korit,
 • zna sestaviti preprost električni krog z žarnico, ploščato baterijo in stikalom ter opiše delovanje,
 • zna sestaviti električni krog in razloži pomen in delovanje posameznih sestavnih delov,
 • pozna pomen pazljivega ravnanja z električnimi napravami,
 • zna razložiti vzroke in posledice nesreč nepazljivega ravnanja z električnimi napravami,
 • razloži na primeru, da tekočine tečejo zaradi višinske razlike ali razlike v tlaku,
 • ve, kaj je temperatura, in zna uporabiti različne termometre,
 • zna razlikovati med temperaturo in toploto,
 • ve, da se snovi (tla, voda, zrak) na soncu segrejejo, če vpijajo sončno svetlobo,
 • zna razložiti vpliv Sonca na vreme,
 • zna pojasniti spremembe letnih časov z gibanjem Zemlje okoli Sonca.

ČLOVEK

 • ve, da so ljudje in tudi vsa druga živa bitja zgrajena iz celic,
 • opiše osnovno zgradbo in razume osnove delovanja človeškega telesa,
 • zna pojasniti pomen in delovanje človeškega telesa,
 • ve, da je večja podobnost med sorodniki kot med nesorodniki,
 • zna spremljati in opisati spremembe v osebni rasti in razvoju,
 • pozna pomen pestre in uravnotežene hrane za zdravje in rast ljudi,
 • zna navesti konkretne primere, ki potrjujejo, da je odgovoren pri skrbi za svoje zdravje,
 • spoštuje različnost med ljudmi in to pokaže s svojim ravnanjem.

ŽIVA BITJA

 • ve, da živa bitja razvrščamo v skupine glede na skupne značilnosti,
 • prepozna osnovne značilnosti nekaterih večjih skupin rastlin (npr. cvetnice, mahovi, praprotnice) in živali (nevretenčarji (polži, školjke, žuželke, pajki, kolobarniki) in vretenčarji (ribe, dvoživke, plazilci, ptiči in sesalci)),
 • pozna in poimenuje najpogostejše rastline, živali in glive v neposrednem okolju,
 • zna razlikovati živa bitja po zunanji zgradbi, prehranjevanju in po življenjskem okolju,
 • ve, da so živa bitja prilagojena okolju, v katerem živijo,
 • ve, da v rastlinah nastaja hrana, medtem ko jo živali dobijo s prehranjevanjem iz okolja,
 • zna sestaviti preproste prehranjevalnih verige in jih povezati v prehranjevalne splete,
 • pozna pomen proizvajalcev, potrošnikov in razkrojevalcev,
 • zna razložiti, kako v rastlinah nastaja hrana (fotosinteza),
 • zna pojasniti pomen prehranjevalnih spletov za ravnovesje v naravi,
 • ve, da se voda in zrak nenehno izmenjujeta med živimi bitji in okoljem,
 • se zaveda, da je človek odgovoren za trajnostni razvoj.

NARAVOSLOVNI IN TEHNIČNI POSTOPKI IN SPRETNOSTI

 • natančno in sistematično zaznavati/opazovati s čim več čutili,
 • meriti oziroma uporabljati merilne pripomočke (meter, tehtnica, termometer, merilni valj, manometer idr.),
 • razvrščati (sam določa merila), uvrščati in urejati (npr. zaporedje dogodkov),
 • delati z viri: informacije pridobiti, jih uporabiti in biti do njih kritičen,
 • prikazati in brati podatke iz grafičnih zapisov (prikaz s stolpci in vrsticami, figurni prikaz in črtični prikaz,)
 • uporabljati veščine eksperimentalnega dela ob izvajanju preprostih poskusov,
 • načrtovati in izvajati preprosto raziskavo, oblikovati sklepne ugotovitve in poročati,
 • načrtovati, skicirati, izdelovati in preizkušati izdelke ter predlagati izboljšave,
 • uporabljati osnovne obdelovalne postopke za papirna in lesna gradiva, umetne snovi, tanko pločevino,
 • varno uporabljati orodja in pripomočke,
 • skrbeti za urejenost delovnega prostora.