Standardi znanja pri družbi

LJUDJE V DRUŽBI

 • predstavi svoje osebne značilnosti (napredek, potrebe, želje, cilje, prostočasne dejavnosti, interese idr.),
 • razloži pomen in oblike združevanja, sodelovanja in medsebojne pomoči med ljudmi (v družini in drugih skupnostih),
 • pozna nekatere razlike med ljudmi, načine usklajevanja različnih interesov in reševanja sporov,
 • pozna pomen pravic, dolžnosti in odgovornosti,
 • zna našteti nekaj temeljnih otrokovih pravic, dolžnosti in odgovornosti ter službe in ljudi, ki jih pomagajo uveljavljati,
 • utemelji, zakaj sta strpnost in odgovornost (do sebe in drugih, do učenja, obveznosti) pomembni,
 • ve, katere strategije mu pomagajo pri učenju, sodelovanju in reševanju sporov,
 • zna uporabiti različne strategije v različnih socialnih situacijah (učne, sodelovanja, reševanja sporov idr.) in jih vrednotiti,
 • zna raziskati neposredno družbeno okolje (npr. opazovanje, anketiranje, izvajanje intervjuja),
 • zna na primeru predstaviti, utemeljiti svoja stališča in vrednote,
 • našteje državne praznike in razloži njihov pomen,
 • pozna simbole Slovenije in Evropske unije,
 • pozna organiziranost slovenske države in Evropske unije,
 • s primeri predstavi povezanost Slovenije z drugimi državami.

LJUDJE V PROSTORU

 • zna določiti glavne strani neba (s soncem ali senco, uro ali kompasom),
 • pozna sestavine zemljevida,
 • se orientira v načrtih, skicah in z zemljevidi domačega kraja/domače pokrajine,
 • na zemljevidu zna pokazati lego Slovenije na zemljevidu Evrope in na globusu, naravne enote Slovenije, največja mesta, reke idr., kje živijo Slovenci v zamejstvu in po svetu ter manjšine v Sloveniji,
 • zna skicirati preproste zemljevide,
 • zna uporabiti strategije za spoznavanje domačega kraja/pokrajin (npr. orientacija, terensko delo, raziskovanje, delo z različnimi zemljevidi, uporaba informacijske tehnologije),
 • zna opisati nekatere značilnosti domačega kraja,
 • zna opisati varne in manj varne poti v šolo za pešce in kolesarje,
 • zna opisati nekaj naravnih, družbenih in kulturnih značilnosti domače pokrajine,
 • zna opisati nekaj naravnih, družbenih in kulturnih značilnosti naravnih enot Slovenije ter jih primerjati med seboj,
 • zna ob primeru razložiti vpliv človeka na spreminjanje narave,
 • ob primeru vrednoti človekove posege v okolje z vidika trajnostnega razvoja in ohranjanja naravne in kulturne dediščine.

LJUDJE V ČASU

 • predstavi razdeljenost preteklosti na obdobja in opiše nekatere značilnosti obdobij,
 • zna izdelati preprost časovni trak in se orientirati z njim,
 • pozna nekaj temeljnih obdobij in dogajanj v slovenski preteklosti,
 • zna prikazati in kronološko urediti nekatere sledove slovenske preteklosti,
 • zna na zgledu predstaviti spremembe v domačem kraju/domači pokrajini skozi čas in navede nekaj vzrokov zanje,
 • zna opisati življenje ljudi v preteklosti in ga primerjati z današnjim,
 • zna uporabiti strategije za spoznavanje preteklosti (npr. delo z različnimi besedili, slikovnim gradivom in drugimi viri, časovni trak, muzeji),
 • pozna nekaj primerov naravne in kulturne dediščine v domači pokrajini in po Sloveniji,
 • razloži pomen slovenske naravne in kulturne dediščine, sprejema pomen slovenstva kot del svetovne kulturne različnosti.

PODROČJE DEJAVNOSTI

 • samostojno načrtovati dejavnosti za dosego cilja,
 • predlagati, poiskati in uporabiti različne vire za pridobivanje podatkov,
 • zbirati podatke: z neposrednim in natančnim opazovanjem, z uporabo preprostih raziskovalnih metod, z uporabo pripomočkov in informacijske tehnologije idr.,
 • zapisati, urediti in predstaviti zbrane podatke (samostojno, v skupini, ustno, pisno, slikovno, grafično idr., na primer s plakatom, razstavo, dramatizacijo, z igro vlog predstavi neko situacijo, svoj pogled, stališče idr.),
 • razložiti, utemeljiti, kritično presojati in vrednotiti podatke, sklepe, vire,
 • prepoznati učinkovitost uporabljenih dejavnosti pri raziskovanju, ugotoviti, kaj je bilo učinkovito in zakaj.